DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1

Het verschil situeert zich op verschillende terreinen: op vlak van (1)
de voorwaarden, (2) de procedure en (3) de bevoegdheid die eruit
voortvloeit.
Het verschil bestaat met andere woorden in de toegangsweg die
leidt tot de canonieke aanstelling of benoeming. Bij een canonieke
benoeming is een uitgewerkt opleidingstraject nodig. Bij een
canonieke aanstelling wordt, voor mensen die niet de uitgewerkte
pastorale opleiding volgden, een eigen vormingstraject bepaald.
Het decreet spreekt hier ook over de “zonale verantwoordelijken
voor een pastoraal werkveld”^20. Daarmee wordt aangegeven dat
we groeien naar enkele nieuwe kerkelijke diensttaken. We denken
aan mensen die de herderlijke zorg opnemen, in het bijzonder op
het vlak van diaconie, catechese, het tijdelijke, de evangelisatie
enz. Van deze nieuwe kerkelijke diensttaken zal een nauwkeurige
omschrijving gemaakt dienen te worden en zal worden
aangegeven hoe een aanstelling door de hulpbisschop feitelijk zal
gebeuren.


coöptatie
In de zoneraad^21 en de economische raad^22 kunnen mensen
omwille van hun deskundigheid of pastorale relevantie door de
zoneploeg gecoöpteerd worden.


lokale gemeenschap
Onder “lokale gemeenschap” wordt in dit decreet verstaan: de
parochie die door haar opname in een pastorale zone haar
pastorale autonomie aan de zone overdraagt. In een later stadium
zal deze pastorale verandering zich ook civielrechtelijk vertalen.


20


21 zie ook: deel IV onder “zonale veldverantwoordelijke”
22 zie ook: 1.4. de zoneraad^
zie ook: 1.5. de economische raad

Free download pdf