DECREET OP DE PASTORALE ZONES

(My Software) #1

mandaat van de zoneploeg
Het mandaat van de zoneploeg start met een liturgische
aanstelling en een zending voor een periode van zes jaar en kan na
evaluatie verlengd worden.
Wanneer een lid van de ploeg om voor haar of hem grondige
redenen een mandaat niet tot het einde kan uitoefenen dan deelt
dit lid dit mee aan de benoemde pastoor of moderator of
aangestelde priester en aan de deken.


medepastoor
De priesters die deel uitmaken van een “in solidum” -benoeming,
zoals in can. 517 §1 bedoeld, worden “medepastoors” genoemd.


moderator
Moderator wordt hier gebruikt in de zin van can. 517 §2.


openbaar maken
De diocesane bisschop zal het oprichtingsdecreet van een
pastorale zone openbaar maken^23. Dit kan op velerlei wijzen
gebeuren. Uiteraard via publicatie in Pastoralia en op de website
van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.


parochie
Zie hiervoor can. 374 §1 en can. 515 §1.


pastoraalcoördinator
De “pastoraalcoördinator” is de persoon, niet getekend met het
priesterlijk merkteken aan wie, volgens can. 517 §2, de deelname in
de uitoefening van de pastorale zorg over een parochie door de
bisschop wordt toevertrouwd.


pastorale zone
De pastorale zone vindt haar canoniek fundament in can. 374 §2.


23
zie ook: deel II

Free download pdf