skriptie kunstacademie NAU 2021

(PetervanZwol) #1

2. Analyse en kunstbeschouwing.


_____

Bij het analyseren van kunstwerken en het bespreken daarvan is taal een essentieel onderdeel. Het
betekent dat er woorden nodig zijn om de waarneming onder woorden te kunnen brengen en
daarover met anderen van gedachten te wisselen. Die woorden moeten ook door de ontvanger
begrepen worden. Het is handig en soms noodzakelijk om over een set begrippen te beschikken
waarover consensus bestaat als het gaat om de duiding van vorm en inhoud van een kunstwerk. En
wat in mijn ervaring vooral ook nodig is om met die begrippen en betekenissen de mogelijkheid te
hebben om “grip” te krijgen op een werk, je eigen werk, om het te kunnen doorzien en beheersen.


Het is van belang om onderscheid te maken in verschillende deelgebieden waar de kunstanalyse zich
op richt. Een eerste grove onderverdeling die hier van belang is, is die van twee- of drie dimensionaal
werk en het onderscheid naar vorm of inhoud.


Bij de formele aspecten van een kunstwerk gaat het om termen als vorm, kleurgebruik, vlakverdeling,
lijnvoering, verhouding, compositie, richting, transparantie, reliëf, contour, textuur, contrast, ritmiek,
abstractie, figuratie, verbinding met de omliggende ruimte, enzovoort.


In bijlage 1 heb ik gepoogd in tabelvorm om een (niet uitputtend) overzicht te geven van formele
aspecten in de kunst die ik nodig had bij het bestuderen en analyseren van kunstwerken, zowel in de
lessen als bij het schrijven van deze scriptie


In de volgende paragrafen bespreek ik eerst de drie uitgekozen kunstenaars. Elk hoofdstuk sluit ik af
met een vergelijking van een kustwerk van de betreffende artiest met één van mijn eigen werken.


In het laatste hoofdstuk geef ik een ontwikkeling van mijn eigen werk gedurende de afgelopen vier
jaar.

Free download pdf