CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

OD AUTORA


Niniejsze opracowanie nie jest pracą naukową „sensu stricte”. Stanowi jednak
bezpośrednie odniesienie do prowadzonych przeze mnie badań nad przywództwem oraz
dociekań naukowych dotyczących związków pomiędzy określonymi wymiarami
przywództwa, a kompetencjami emocjonalnymi menedżerów. Nawiązuje także w bezpośredni
sposób do rozprawy doktorskiej mego autorstwa, zatytułowanej „Inteligencja emocjonalna
jako determinanta preferencji w zakresie doboru stylu kierowania, orientacji liderskiej oraz
trafności osądu menedżerskiego ”.


Niniejsza publikacja powstała na podstawie badań jakie przeprowadziłem w okresie
(marzec-czerwiec 2023), na grupie ponad 150 menedżerów zatrudnionych w polskim sektorze
finansowym. W tym więc kontekście można traktować ją jako swoiste „ doniesienie z badań ”.


Moją intencją nie było jednak napisanie artykułu naukowego, lecz przedstawienie
wniosków z autorskich badań oraz rozważań teoretycznych dotyczących zależności
pomiędzy inteligencją emocjonalną, a stylami kierowania, orientacją liderską oraz trafnością
osądu menedżerskiego, bezpośrednio wpływających na efektywność przywódczą
menedżerów.


Przy okazji chciałem zaprezentować aktualny przegląd teorii naukowych definiujących
pojęcie inteligencji emocjonalnej.


Pozwoliłem sobie zatem na pominięcie wnioskowań i analiz statystycznych oraz
szczegółowych rozważań dotyczących weryfikacji hipotez badawczych, założonych modeli
itp.


Pozostawiłem natomiast fragmenty części teoretycznej wyjaśniające istotę rozumienia
kluczowych pojęć oraz prezentujących wyniki i wnioski z prowadzonych przeze mnie badań.
Zdecydowałem się także na pozostawienie formy pracy naukowej (z zacytowaniami
odnoszącymi poszczególne treści do tekstów źródłowych) oraz rozbudowaną bibliografią.


Stanowi to zabieg całkowicie intencjonalny, żywię bowiem nadzieję, że Czytelnicy
zainspirowani lekturą sięgnął do tekstów źródłowych o solidnych metodologicznych
podstawach, definiujących kluczowe pojęcia zgodnie z duchem współczesnej nauki.

Free download pdf