Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

Kompetencje osobiste determinują nasze umiejętności związane z radzeniem sobie z
własnymi emocjami, obejmują umiejętności związane ze świadomością przeżywanych emocji,
zdolności do ich rozpoznawania i kontroli. Istotną składową emocjonalnych kompetencji
osobistych pozostają umiejętności budowania adekwatnej samooceny bazującej na racjonalnej
analizie własnych mocnych stron. Autor pisze w tym przypadku o samoświadowmości,
uwzględniając tu samoświadomość emocjonalną (umiejętność rozpoznawania własnych emocji
i ich skutków, wykorzystywanie intuicji w procesie podejmowania decyzji), adekwatną
samoocenę
(świadomość własnych mocnych stron i ograniczeń) oraz p ewność siebie , czyli
silne poczucie własnej wartości oraz świadomość możliwości i umiejętności. Ponadto w zakres
kompetencji osobistych wchodzi szeroko pojmowana samoregulacja, wpływająca między
innymi na motywację osiągnięć, optymizm, wytrwałość oraz inicjatywę i zdolności
adaptacyjne. Elementami samoregulacji są w tym przypadku:


 Samokontrola emocjonalna umiejętność kontrolowania destrukcyjnych emocji,
impulsów.
Wiarygodność – uczciwość, prawość, solidność.
Umiejętność adaptacji – elastyczność w dostosowaniu się do zmian, umiejętność
pokonywania przeszkód.
Dążenie do osiągnięć – dążenie do poprawiania wyników oraz spełnienia
wewnętrznych standardów doskonałości.
 Inicjatywa gotowość do działania i wykorzystywania szans w danej sytuacji.
 Optymizm dostrzeganie zalet sytuacji.
Natomiast k ompetencje społeczne – zdaniem Boyatzisa – definiują naszą zdolność do
radzenia sobie w relacjach z innymi ludźmi, wpływają zarówno na kontekst świadomości
społecznej bazującej na empatii (umiejętność wyczuwania emocji innych ludzi, zdolność do
przyjmowania ich perspektywy, wyrażanie czynnego zainteresowania ich problemami),
świadomoś ci organizacyjnej (świadomość prądów i sieci decyzyjnych, układów i relacji
interpersonalnych na poziomie organizacyjnym) oraz nastawieniu usługow ym (rozpoznawanie
i zaspokajanie potrzeb współpracowników, kontrahentów, klientów, itp.), jak i kształtują nasze
nastawienia przejawiane w relacjach społecznych. Znaczenie mają w tym przypadku
następujące elementy:

Free download pdf