Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1
Tabela 5. Różnice pomiędzy stylami kierowania, a stylami zarządzania

Styl kierowania : Styl zarządzania :
mający związek z cechami
indywidualnymi lidera.

zobiektywizowany,
sformalizowany.
wywierający ograniczony
wpływ na styl zarządzania
przedsiębiorstwem.

wpływający na dobór stylów
kierowania na wszystkich
szczeblach zarządzania.
Źródło: Mroziewski, M. „Style kierowania i zarządzania”, Wyd. DIFIN, Warszawa 2005, s. 63- 64.


Style zarządzania oraz style kierowania spełniają w organizacjach następujące
funkcje^57 :


Integracyjną – konsolidowanie pracowników oraz podsystemów przedsiębiorstwa
wokół celów i zadań organizacji.
Motywacyjną – wpływanie na pracowników w kontekście wykonywania działań
zaplanowanych na poszczególnych szczeblach zarządzania poprzez między innymi
uświadamianie im spójności ich osobistych interesów z interesami organizacji.
Stymulacyjną – pobudzanie wszystkich elementów przedsiębiorstwa do
ukierunkowanego działania na rzecz osiągnięcia zakładanych celów uznanych za
korzystne.
Style zarządzania oraz style kierowania stanowią istotny warunek powodzenia
aktywności przedsiębiorstwa w danym segmencie rynku, tworząc podstawę kształtowania się
kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, w znaczący sposób wpływającej na motywację i
poziom zaangażowania pracowników, w efekcie więc determinującej efektywność organizacji.
Style zarządzania i kierowania będąc istotnymi determinantami kultury organizacyjnej
przedsiębiorstwa, oddziaływują na klimat relacji społecznych w organizacji, nadając im
unikalny dla danej organizacji charakter.


57

Mroziewski, M. „Style kierowania i zarządzania”, Wyd. DIFIN, Warszawa 2005., s. 64.
Free download pdf