Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1
Właściwości sytuacji
kierowania

poziom napięcia emocjonalnego, warunki ekstremalne (krytyczne),
stabilność/turbulentność sytuacji.
Właściwości środowiska
(otoczenia) społeczno-kulturowe, ekonomiczne, organizacyjne.^
Źródło: Zieleniewski, J. „Organizacja i zarządzanie”, PWN, Warszawa 1981., s. 31.


Styl kierowania można zatem definiować jako sposób oddziaływania przełożonych na
podwładnych, co determinuje charakter relacji kształtowanych pomiędzy tymi dwiema grupami
zatrudnionych^53. Style kierowania są elementem systemu zarządzania przedsiębiorstwem,
stanowiącego całość rozwiązań organizacyjnych realizujących koncepcję wizji i misji firmy, w
których szczególną rolę przypisuje się czynnikowi ludzkiemu tworzącemu wartość
organizacji^54.


2.2. STYLE KIEROWANIA, A STYLE ZARZĄDZANIA


Styl zarządzania to preferowany przez organ zarządzający względnie stały zestaw
metod i technik zarządzania usytuowany w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, który
zapewnia koordynację działań jego społecznych i technicznych podsystemów w zakresie
osiągania celów strategicznych^55.


Style zarządzania i style kierowania są elementami systemu zarządzania traktowanego,
jako całość rozwiązań organizacyjnych, instytucjonalnych i funkcjonalnych realizujących
określoną wizję przedsiębiorstwa oraz sposób kierowania ludźmi i organizacją. Styl
zarządzania jest także metodą na minimalizowanie niekorzystnych różnic występujących
pomiędzy siłami stagnacyjnymi, a dynamizującymi zmiany w przedsiębiorstwie^56.


Pomiędzy stylami kierowania i stylami zarządzania występują ważne różnice (tab. 5).

53

54 Sokołowska S., “Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne”, Uniwersytet Opolski, Opole, 2009., s. 200.^
55 Sobków C., “Podstawy zarządzania”, WSHE, Włocławek., 2003., s. 171.^
56 Mroziewski, M. „Style kierowania i zarządzania”, Wyd. DIFIN, Warszawa 2005., s.^62 -^63.^
Strzelecki, T., „Organizacja pracy”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995., s. 9.

Free download pdf