CZY WARTO ROZWIJAC_EQ

(Dariusz Wyspiański) #1

przez kompetentnych, świadomych menedżerów zorientowanych na wielokulturowy kontekst
zarządzania^2.


Definiując pojęcie kompetencji można odwołać się do koncepcji R.Boyatzisa,
wskazującego, iż kompetencje stanowią potencjał do osiągania wyników biznesowych.
Potencjał ten prowadzi do zachowań, które przyczyniają się do zaspokojenia wymagań na
danym stanowisku pracy w ramach uwarunkowań otoczenia organizacji, co skutkuje
osiąganiem korzystnych rezultatów biznesowych^3.


G.Filipowicz definiuje kompetencje, jako zestaw predyspozycji dotyczących kontekstu
praktycznej wiedzy, umiejętności i postaw, które umozliwiają realizację powierzonych zadań
zawodowych na satysfakcjonującym poziomie^4.


Kompetencje składają się z wiedzy wykorzystywanej w pracy, doświadczenia,
zdolności i predyspozycji do współdziałania w osiąganiu celów firmy, a także umiejętności
prowadzenia profesjonalnych aktywności oraz etycznych wartości kulturowych^5.


Współczesne koncepcje zarządzania podkreślają, że jednym z kluczowych czynników
decydujących o efektywnym funkcjonowaniu organizacji jest kierowanie.


Kierowanie jest procesem wielowymiarowym, a za jego realizację odpowiadają
menedżerowie. To oni ponoszą istotną odpowiedzialność za zarządzanie procesami i zasobami
kluczowymi dla działalności przedsiębiorstwa. Jakość i efektywność pracy menedżerów jest w
dużej mierze związana ze skutecznością działania organizacji, jako całości. Kompetencje
menedżerskie stanowią bardzo istotny element działalności firmy z uwagi na podział
obowiązków, proces organizacji oraz rozkład odpowiedzialności związanych z realizacją
określonych zadań^6.


Wysokie wymagania kompetencyjne stawiane menedżerom związane są z rolami
pełnionymi w organizacji, rozumianymi, jako modele oczekiwanych społecznie sposobów
zachowania^7. H. Mintzberg, analizując zachowania i funkcje pełnione przez kadrę kierowniczą,
2
Mączyński, J., Sułkowski, Ł. „A Seven-Nation Study of Leadership Attributes”. w: Sułkowski, Ł., Mączyński,
J., Przytuła, S. „Ledership across Cultures”., Peter Lang 3 GmbH, Berlin, 2019., s. 151.
Boyatzis, R. „The Competent Manager, A Model for Effective Performance”, John Wiley & Sons, New York,
1982., s. 99 4 - 100.
5 Filipowicz, G. „Zarządzanie kompetencjami zawodowymi”. PWE, Warszawa 2004, s. 17.^
6 Sajkiewicz, A. „Zasoby ludzkie w firmie”. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999., s. 44.^
7 Stoner, J.A.F., Wankel, C., „Kierowanie”, PWE, Warszawa 1994., s. 23-34.^
Mintzberg, H. “Structure in fives: Designing effective organizations”, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1993, s.
26.

Free download pdf