Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

wyróżnił dziesięć podstawowych, klasycznych ról menedżerskich, przyporządkowanych do
jednej z trzech kategorii: interpersonalnej, informacyjnej i decyzyjnej^8.


Tabela 1. Klasyfikacja ról menedżerskich według H. Mintzberga
Kategoria Rola Przykładowe działanie
Reprezentant

Reprezentuje firmę na zewnątrz, bierze
udział w spotkaniach z klientami,
partnerami, mediami itp.
INTERPERSONALNA Przywódca^

Przewodzi grupie pracowniczej -
motywuje, kieruje, ocenia.
Łącznik

Koordynuje działania wewnątrz grupy
pracowniczej, prowadzi reklamę, PR,
pośredniczy w zawieraniu umów.
Obserwator

Śledzi trendy i informacje branżowe, a
także poczynania konkurentów w celu
uzyskania infpormacji o zmianach na
rynku.

INFORMACYJNA

Propagator

Gromadzi i wysyła informacje wewnątrz
organizacji oraz analizuje uzyskane
informacje zwrotne.
Rzecznik

Prowadzi rozmowy ze specjalistami oraz
grupami zawodowymi, reprezentuje całą
firmę lub jej dany wydział.
Przedsiębiorca

Zachęca do podejmowania przez
pracownikow inicjatywy oraz
przedstawiania własnych pomysłów i
ulepszeń.

DECYZYJNA

Przeciwdziałający
zakłóceniom

Analizuje organizację pod kątem
wewnętrznych konfliktów i sprzeczności
oraz stara się im zapobiegać i je
rozwiązywać.
Dysponent zasobów

Opracowuje strategię dotyczącą zużycia
zasobów, uwzględniając ponnoszone koszty
oraz rentowność działań.

Negocjator

Negocjuje kontrakty z dostawcami,
klientami, związkami zawodowymi, ustala
warunki kontraktów, sposoby ich
egzekwowania oraz zasady rozwiązywania
ewentualnych konfliktów.
Źródło: Zakrzewska-Bielawska A., „Organizowanie działalności przedsiębiorstwa”, [w:] A. Zakrzewska-
Bielawska (red.), „Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia”, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa
2012, s. 25 3.


8

Zakrzewska-Bielawska, A., „Organizowanie działalności przedsiębiorstwa”, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska
(red.), „Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia”, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 253.

Free download pdf