Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

lidera pozostaje umiejętność przeprowadzenia trafnego osądu menedżerskiego w zakresie
doboru adekwatnego stylu kierowania i podejmowania decyzji.


Istota osądu menedżerskiego opiera się na analizie adekwatności wyboru określonego
stylu, w oparciu o zasady modelu przywództwa LJI 2. Skuteczny lider przed podjęciem decyzji
dotyczącej wyboru stylu kierowania, powinien zatem:


Rozważyć, jak istotna jest decyzja.
Sprawdzić, czy decyzja oferuje możliwości rozwoju dla zespołu.
Upewnić się, że nad ważnymi decyzjami pracują osoby, które mają do tego najlepsze
kwalifikacje.
Pozostawić sobie przestrzeń do osobistego podejmowania ważnych decyzji,
dotyczących zagadnień, które nie są podwładnym dobrze znane.

Identyfikować wspólne interesy tak , aby podwładni podzielali cele organizacji.
Dbać o włączanie podwładnych w proces podejmowania decyzji, ilekroć nie są
pewni ich zaangażowania, a jest ono konieczne do zrealizowania zadania.

Angażować zespoły, gdy do podjęcia najlepszej jakościowo decyzji niezbędne jest
zebranie różnorodnych informacji i spojrzenie na problem z wielu perspektyw.

Korzystać z pomocy odpowiednich osób, aby poprawić jakość decyzji, gdy
konieczna jest wiedza specjalistyczna lub gdy wymagane jest sekwencyjne
rozwiązywanie złożonych zadań.
Monitorować i oceniać efekty stosowania wymienionych zasad w perspektywie
krótko
- , średnio - i długoterminowej.
Efektywnych menedżerów cechuje zrównoważone podejście do wykorzystywania
różnorodnych stylów kierowania. Oznacza to, iż menedżer wykazuje elastyczność w zakresie
wyboru określonego stylu kierowania, trafnie zakładając, że żaden styl nie jest uniwersalny w
zastosowaniu do wszystkich sytuacji i żadnego z nich nie uznaje za lepszy od pozostałych^146.


146
Faraci, P. „Assessing leadership styles: a contribution to the Italian validation of the Leadership Judgement
Indicator (LJI)”. ECP – European Congress of Psychology, Oslo., 2009. https://hdl.handle.net/10447/52666.;
Lock, M., Wheeler, R., Burnard, N., Bac, I., Rafalak-Matysiak, M. „LJI-2 Sytuacyjny Test Menedżerski.
Podręcznik”. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa, 2022., s. 29.

Free download pdf