Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

integrujący aspekty rozwoju kompetencji osobistych (w tym także emocjonalnych -
wchodzących w zakres inteligencji emocjonalnej), wpływających na elastyczność w zakresie
wykorzystywania dostępnych stylów kierowania.


Goleman, Boyatzis, McKee przedstawiają model samorozwoju kompetencji
przywódczych (Leadertship self-directed learning), bazujący na budowaniu samoświadomości
liderów w oparciu o proces planowego samodoskonalenia^150 : 1. Wizja przyszłości (ja-idealne).

 2. Wizja teraźniejszości (ja-realne).
  o Mocne strony.
  o Obszary doskonalenia.

 3. Plan działania – ukierunkowany na zwiększanie potencjału mocnych stron i
  eliminację obszarów doskonalenia.

 4. Testowanie (praktyka nowych zachowań, przekonań, emocji).

 5. Budowa relacji opartych na zaufaniu (wspierających na bazie „sprzężenia
  zwrotnego” pozostałe elementy procesu).
  W opinii autorów, trening samodoskonalenia oparty na opisanym powyżej modelu
  samorozwoju prowadzi do wzrostu samoświadomości emocjonalnej, samokontroli, empatii
  poznawczej i innych kompetencji wchodzących w zakres inteligencji emocjonalnej,
  wpływających na adekwatne i elastyczne wykorzystywanie stylów kierowania w praktyce
  menedżerskiej^151.


Autorzy nie zamieszczają danych empirycznych potwierdzających trafność przyjętych
założeń teoretycznych modelu, przez co – w mojej opinii - może być on traktowany w
większym stopniu, jako inspiracja do własnych eksploracji niż dowód naukowy.


150

151 Tamże, s. 129.^
Tamże, s. 130.

Free download pdf