Czy warto rozwijać inteligencję emocjonalną menedżerów ? - doniesienie z badań

(Dariusz Wyspiański) #1

3.2. ORIENTACJA LIDERSKA – DEFINICJA POJĘCIA


Koncepcja „orientacji liderskich”, jako wspólnych, behawioralnych elementów
łączących style kierowania została zdefiniowana na bazie koncepcji Leadership Judgment
Indicator 2 Locka,Wheelera i Burnanda^152.


Układy par stylów kierowania, charakteryzujących się wspólnymi elementami, tworzą
cztery „orientacje liderskie”.


Styl podejmowania decyzji jest w tym przypadku konsekwencją orientacji na zadania,
zaangażowanie, kontrolę i upełnomocnianie.


Schemat 6. Model Orientacji Liderskich
Źródło: Lock, M., Wheeler, R., Burnard, N., Bac, I., Rafalak-Matysiak, M. „LJI-2 Sytuacyjny Test Menedżerski.
Podręcznik”. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa, 2022, s. 32.


152
Lock, M., Wheeler, R., Burnard, N., Bac, I., Rafalak-Matysiak, M. „LJI-2 Sytuacyjny Test Menedżerski.
Podręcznik”. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa, 2022., s. 32.


Styl DYREKTYWNY lider podejmuje -
decyzję na podstawie własnych pomysłów

Styl KONSULTACYJNY - lider podejmuje
wspólnych pomysłówdecyzję na podstawie

Styl KONSENSUALNY - lider i pracownicy
podstawie wspólnych decydują razem, na
pomyslów

pracownicy Styl DELEGUJĄCY decydują -
wspólnych pomysłówna podstawie

Orientacja na
zadanie

Orientacja na
angażowanie

Orientacja na
kontrolę

Orientacja na
upełnomocnianie
Free download pdf